0708-279898 [email protected]

Våra bin blir glada!

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva Kemikalieinspektionens nöddispens som gav betodlare rätt att använda sockerbetsfrö som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller förbjudna neonikotinoider.

Domstolen har i sin bedömning bl.a. tittat på:

-storleksordningen av det förväntade genomsnittliga skördebortfallet,

-andra rimliga sätt att minska skördebortfallet,

– risken för skador på bin och andra pollinerande insekter

~~~

Domstolen har alltså använt sig av den försiktighetsprincip som finns i miljöbalken och kommit fram till att det inte finns förutsättningar för dispens.