0708-279898 [email protected]

Vad krävs för att man ska kunna få dispens från strandskyddet?

För att kunna få dispens från strandskyddet krävs att man uppfyller något av de sex särskilda skäl som finns uppräknade i 7:18 c miljöbalken. Utöver de särskilda skälen får syftet med strandskyddet inte påverkas d.v.s. allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras och djur- och växtliv får inte heller försämras på ett oacceptabelt sätt.