0708-279898 [email protected]

Vad innebär biotopskyddet?

Biotopskyddsområde är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns två former av bäotopskydd; det ena gäller direkt enligt lag  som t.ex allér, stenmurar, åkerholmar (detta kallas generellt biotopskydd) och den andra formen av skydd innebär att man genom ett särskilt beslut pekar ut ett enskilt område och avgränsar det geografiskt, t.ex. äldre naturskog, ängar, naturbetesmarker. Det är straffbelagt att skada biotoper. Länsstyrelsen kan ge dispens i enskilda fall om det finns “särskilda skäl”.