0708-279898 [email protected]

Tjänster

Dessa tjänster erbjuder vi

Tillståndsprövningar

Vi upprättar ansökningar avseende både miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet samt övriga miljöbalksprövningar. Vi kan hjälpa dig med att ta reda på om du behöver miljötillstånd, upprätta huvudansökan och även driva hela tillståndsprocessen. Detta innebär att vi kan leda dig från första tidiga myndighetskontakt genom samrådsprocessen till det slutliga tillståndsbeslutet. Miljötillstånd söks hos Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen och krävs förutom vid nyetablering och utökning av verksamheten även vid ändringar av tillståndspliktig verksamhet. Miljöanmälan görs till kommunen.

 

Ombud/biträde vid tillståndsprövningar, överklagande av beslut m.m.

Tillståndsprocesser kan ibland bli utdragna och som ombud hjälper vi dig genom hela processen och kontakten med myndigheter. Vi hjälper till med överklaganden inom både miljö-, plan- och bygglagstiftning.

 

Analys av kommande lagstiftning

Miljörätten förändras ständigt och vi hjälper dig med att se vad som är på gång inom den närmaste framtiden och vad det innebär för din verksamhet.

 

Stöd vid strategiska rättsliga överväganden för verksamheten

Att ta rätt beslut i sin verksamhet kan spara både tid och pengar.

 

Rättsutredningar

Vi gör utredningar inom ett specifikt rättsområde för din verksamhet som sakligt redovisar hur gällande rätt reglerar det efterfrågade och om några ändringar av reglerna är att vänta.

 

Ansvarsutredningar

Vi upprättar ansvarsutredningar i samband med förorenade områden. Alla företag som bedrivit verksamhet som har bidragit till miljöskador, är gemensamt ansvariga för avhjälpande om den aktuella verksamheten varit i faktisk drift efter den 30 juni 1969. Även fastighetsägare som förvärvat en förorenad fastighet efter den 1 januari 1999 kan också göras ansvarig för avhjälpande.

 

Egenkontroll

Vi hjälper till med att planera och kontrollera verksamheten och undersöker hur den påverkar miljön. Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig ska bestämmelserna i egenkontrollförordningen följas.

 

Miljörapporter

Vi hjälper till med att upprätta miljörapport. Den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet, d.v.s. A- eller B- verksamhet, ska varje år upprätta en miljörapport.

 

Hållbarhetsrapporter

Vi hjälper till med att upprätta hållbarhetsrapporter. Från och med 2017 ska alla företag som uppfyller minst två av följande gränsvärden upprätta hållbarhetsrapport: – mer än 250 anställda, – mer än 175 milj. i balansomslutning, – mer än 350 milj. kr i nettoomsättning.

 

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar i miljörätt – vi kan skräddarsy en miljörättsutbildning för din personal.