0708-279898 [email protected]

Takten på efterbehandling av förorenade områden måste öka – nya krav är på gång!

Nya krav kan komma att ställas på verksamhetsutövare gällande efterbehandling av förorenade områden.
Naturvårdsverket föreslår två olika sätt att öka finansiering för efterbehandling av förorenade områden:

– alla verksamhetsutövare som omfattas av egenkontrollförordningen (d.v.s. A-, B- och C-verksamheter) ska göra en så kallad saneringsplan med tidsbestämd planering för sanering av konstaterade föroreningar.

– alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamhetsutövare ska betala in avgifter till en statligt administrerad fond. Fonden kan ge bidrag till efterbehandling när det saknas en ansvarig med betalningsförmåga.

Förslag på lagstiftning finns för det första förslaget men ytterligare utredning behövs för att nytt lagförslag ska kunna lämnas gällande den statliga fonden. Fortsättning följer således…