0708-279898 [email protected]

Sammanställning nya miljölagar – sommar 2018

Nedan följer en kort sammanställning av några nya lagar och förändringar i lagar som kan vara av intresse på miljöområdet. För mer information kontakta oss gärna!

Ny förordning om klimatbonusbilar
En ny bonus för lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar) införs genom en förordning om klimatbonusbilar. Förordningen innehåller bestämmelser om hur medel ska fördelas för bonusutbetalningar i det så kallade bonus-malus-systemet. Utbetalning kan ske tidigast den 1 januari 2019. Med nya fordon avses fordon av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp till 60 000 kr. Fordon med höga utsläpp av koldioxid får en högre skatt de första tre åren (malus). Ny Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar
Trädde i kraft 1 juli 2018.

Förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter
Det har blir förbjudet att tillhandahålla kosmetiska produkter med plastpartiklar på marknaden om plastpartiklarna har tillsatts för att ha rengörande, skrubbande eller polerande effekt och produkterna är avsedda att sköljas av eller spottas ut.
Undantag eller dispens för plastpartiklar som har tillverkats med naturligt förekommande polymerer som råvara får beslutas av Kemikalieinspektionen.
Återförsäljare får till den 1 januari 2019 fortsätta att sälja produkter som lagligen har tillhandahållits på marknaden före den 1 juli 2018.
Förbudet sker genom förändringar i Förordningen (1998:944) om förbud med mera i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Trädde i kraft 1 juli 2018

Reduktionsplikt för att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel
Ett nytt reduktionspliktssystem införs för att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel. Det kallas ”Bränslebytet” och reduktionspliktssystemet innebär att drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda in mer biodrivmedel. Ändringar görs också i drivmedelsbeskattningen. Satsningen ska bidra till att nå det klimatpolitiska målet att utsläppen från inrikes transporter, utom utsläpp från inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent till senast 2030 jämfört med 2010.
Förordningen kompletterar lagen om reduktionsplikt. I förordningen finns detaljerade beräkningsregler för beräkning av reduktionspliktig energimängd och växthusgasutsläpp. Etanol ska vara odenaturerad vid import från tredje land eller framställning, om etanolen ska få användas för att uppfylla reduktionsplikten. Avgift ska tas ut av den som inte uppfyller sin reduktionsplikt eller som redovisar för sent hur plikten har uppfyllts.
Ny lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen och förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
Trädde i kraft den 1 juli 2018

Nya författningar med nya och ändrade bestämmelser om grundläggande principer för strålskyddet
En ny strålskyddslag innehåller nya och ändrade bestämmelser om grundläggande principer för strålskyddet, om att åtgärder som medför att någon exponeras för strålning ska vara berättigade samt om optimering och dosgränser. Verksamhetsutövaren ska ha tillräckliga resurser och ställa finansiell säkerhet. Skyddet för arbetstagare stärks. Den nya lagen innehåller bestämmelser om krav på både medicinska exponeringar och avbildningar som sker i ett icke-medicinskt syfte. Jämfört med den nuvarande strålskyddslagen reglerar den nya lagen verksamheter som bedrivs i en omgivning där personer kan exponeras för radon, gammastrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning. Detta innebär ökade skyddskrav främst för verksamheter med höga radonhalter, såsom gruvor och tunnelbana. Den reglerar även åtgärder som vidtas i radiologiska nödsituationer.

Ny strålskyddsförordning som ersätter den gamla och den nya gäller både joniserande strålning och icke-joniserande strålning.
Nytt i den nya förordningen jämfört med tidigare är:
– Värden för stråldoser som inte får överskridas för en enskild person, så kallade dosgränser.
– Optimering av strålskyddet. Det gäller främst storleken på dosrestriktioner och referensnivåer, till exempel radon i bostäder, arbetsplatser och lokaler som allmänheten har tillträde till.
– För personer i allmänheten som exponeras för strålning i en radiologisk nödsituation gäller en referensnivå på 20 millisievert årlig effektiv dos och 100 millisievert årlig effektiv dos.
– Dosrestriktioner för forskningspersoner ska fastställas i samband med etikprövning av forskning. Ny Strålskyddslag (2018:396) och ny strålskyddsförordning (2018:506) som ersätter de gamla lagarna. Trädde i kraft den 1 juni 2018

Ny förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471)
Den nya förordningen innebär ett heltäckande genomförande av EU:s direktiv om medelstora förbränningsanläggningar. För vissa anläggningar ska begränsningsvärdet för utsläpp till luft av stoft vid förbränning av fasta biobränslen vara högre än för andra medelstora förbränningsanläggningar. Det gäller sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning. Spets- och reservanläggningar ska också få köras upp till tusen timmar vid nödsituationer eller andra extraordinära omständigheter utan att behöva följa de strängare begränsningsvärdena för svaveldioxid, kväveoxider och stoft.
Kommuner får befogenhet att förbjuda eller begränsa terrängkörning
Regeringen får ge en kommun befogenhet att meddela föreskrifter om att förbjuda eller begränsa terrängkörning inom vissa områden i kommunen. Regeringen ger kommunerna den befogenheten genom en ändring i terrängkörningsförordningen.
Lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Trädde i kraft den 1 juli 2018

Bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester
Nu kan kommuner söka bidrag för stadigvarande installation av en teknik eller metod för att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten. Bidraget kan sökas av kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund och gäller också förberedande åtgärder inför installation av en sådan teknik eller metod. Naturvårdsverket ska sköta bidragsgivningen. OBS! Förordningens giltighetstid är begränsad till och med 2020.
Ny förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester
Trädde i kraft den 1 juni 2018

Stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön
En ny förordning gör det möjligt att söka stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. Stödet gäller åtgärder vid vattenkällan som gör att mikroplaster inte hamnar i dagvattnet och åtgärder som innebär att dagvattnet renas från mikroplaster. Förordningens giltighetstid är begränsad till och med 2020.
Ny förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. Trädde i kraft den 1 juni.

Förbud mot utvinning av uran
Det blir inte längre möjligt att ge tillstånd för gruvdrift för att utvinna uran, det vill säga en urangruva. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets fissila egenskaper. Förbudet omfattar inte gruvverksamheter som utvinner järnmalm, basmetaller, sällsynta jordartsmetaller eller andra mineraler för andra ändamål än för att använda uranets fissila egenskaper.
I minerallagen tas uran bort som koncessionsmineral. Det blir inte längre möjligt att bevilja vare sig undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för uran.