0708-279898 [email protected]

Regellättnader för företag som behöver miljötillstånd för sin verksamhet

Regeländringarna innebär kortfattat:
-Förtydligande av krav på vad en miljöbedömningsprocess innebär, till exempel innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning.
-Ny förordning som innebär färre krav för verksamheter som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, till exempel behöver verksamhetsutövaren bara ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning.
-Länsstyrelserna ska i större utsträckning än idag göra en samlad prövning av ärenden som har samband med varandra.
Ändringarna träder ikraft 1 januari 2018.