0708-279898 [email protected]

Nytt år och nya lagar!

Vid varje halvårsskifte brukar det träda i kraft lite fler förändringar på lagstiftningsområdet.
Här kommer en kort sammanställning av några nya lagar eller förändringar i lagar som kan vara av intresse.

-Ändring i Lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringen innebär att dieselbränsle som används i skepp och båtar inom yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som dieselbränsle som används i arbets- maskiner inom dessa sektorer. Innan ändringen beskattades diesel- bränsle i skepp och båtar högre än dieselbränsle i arbetsmaskiner.

Ändring i Mervärdesskattelagen (1994:200). Ändringen innebär att mervärdesskatten sänks från 25 procent till 12 procent på reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Således ett led i den hållbara utvecklingen.

-Ändringar i Årsredovisningslagen (1995:1554) och i flera andra lagar och förordningar. Ändringen innebär krav på rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy inom stora företag. Det innebär bl.a. att alla stora företag ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om hur företaget arbetar med bland annat miljö, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Trädde i kraft 1 december 2016.

-Ny förordning om plastbärkassar (2016:1041). Enligt förordningen ska bl.a. den som tillhandahåller plastbärkassar lämna information till konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad förbrukning och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen. Genom denna förordning genomför Sverige EU:s direktiv om plastbärkassar. Trädde i kraft 13 december 2016.

-Två nya förordningar – en om f-gaser och en om ozonnedbrytande ämnen ( 2016:1128, 2016:1132). En ny EU-förordning om fluorerade växthusgaser (f-gaser) har medfört att den svenska förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ersatts med två nya. De svenska bestämmelserna har sedan lång tid tillbaka inneburit mer långtgående restriktioner än inom EU. Dessa restriktioner överförs i huvudsak oförändrade till de nya förordningarna.