0708-279898 [email protected]

Avfallslagstiftning i förändring

Avfallslagstiftningen är i förändring och det händer mycket på avfallsområdet både nu och framöver. Ett flertal nya avfallsbestämmelser har införts och ytterligare ändringar kommer införas efterhand för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s avfallsdirektiv. Den 1 augusti 2020 infördes flera förändringar i Miljöbalken och en ny Avfallsförordning (2020:614) trädde i kraft. EU:s sk. avfallspaket trädde i kraft i juli 2018 och innebar att sex stycken direktiv reviderades. Alla ändringar i ”avfallspaketet” ska implementeras i medlemsländerna och genomföras senast...

Läs mer

Nya lagar, förändringar i miljölagstiftningen halvårsskiftet 2020

Sammanställning av lagar, förordningar och förändringar på miljöområdet vid halvårskiftet 2020. Vid varje hel- och  halvårsskifte har eller träder det i kraft lite fler lagar, förordningar och förändringar i den befintliga lagstiftningen. Nedan följer några exempel på förändringar i lagstiftningen som skett på miljöområdet: Genomförande av bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling En ändring har skett i 2 kap. Industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra EU-kommissionens slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling, så kallade BAT-slutsatser (Best Available Techniques). De ändringar...

Läs mer

Intervju med miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson

Uppföljningsintervju av Kristianstadsbladet efter 20 år – så kul! I maj år 2000 blev Kristina Ståhl-Gustafsson intervjuad av Kristianstadsbladet för sitt  uppdrag i tunnelbygget under Hallandsåsen. Efter den uppmärksammade “Rhoca-Gil skandalen” fick Kristina i uppdrag av Banverket att vara miljöjuridisk rådgivare, utbilda all personal och införa ett nytt miljöledningssystem för projektet. “I dag låter det som en självklarhet , att ha med miljöexperter på det sättet, men då var Kristina Ståhl-Gustafsson en av få jurister med miljöinriktning. Hon profilerade...

Läs mer

Ny nationell strategi för cirkulär ekonomi innebär nya avfallsregler

Den svenska nationella strategin som införs för att främja den cirkulära ekonomin medför flera förändringar i avfallslagstiftningen. Exempel på förändringar: 1.   Flera av våra återvinningsmål höjs som tex mål om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall. 2.   Begreppet ”kommunalt avfall” införs och ersätter det tidigare begreppet ”hushållsavfall” 3.   Nya regler om bygg- och rivningsavfall införs som t.ex. mer sortering och förebyggande av uppkomst av avfall 4.   Förbud mot att förbränna separat insamlat avfall 5.   Fler...

Läs mer

Varje år har betydelse!

Varje år har betydelse och är även väl värt att fira. Miljöjuristbyrån fyller 6 år! Att driva en egen liten byrå kräver sin kvinna med arbete, slit och envishet. Kompetens, engagemang och förtroende vinner alltid i längden. Tack alla fina kunder och samarbetspartners. Ser framemot ännu ett inspirerande...

Läs mer

Artskyddsförordningen ska ses över

I Artskyddsförordningen finns detaljerade bestämmelser om fridlysning. Där föreskrivs om förbud mot att döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur eller ta bort eller skada sådana djurens ägg, rom eller bon. Förordningen gäller även för vilt levande växter d.v.s. ta bort, skada eller ta frön eller andra delar av växten. Artskyddsförordningen har ofta kritiserats och nu har Regeringen beslutat att den ska ses över. En utredning har tillsatts och den ska vara klar i maj 2021. Det är...

Läs mer