0708-279898 [email protected]

Förslag på nya lag- och förordningsändringar för att genomföra EU:s direktiv om engångsplast

I dagarna har det lämnats en promemoria (PM M2020/02035) med förslag till lag- och förordningsändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra EU:s direktiv om engångsplast. Den globala produktionen av plast har ökat tjugofemfaldigt från år 1960 till år 2015. Plastproduktionen förväntas enligt EU-kommissionen att återigen fördubblas under de kommande 20 åren. Tillverkningen av plast ger upphov till utsläpp av 130 Mton koldioxid. Om användningen och tillverkningen av plast fortsätter att öka enligt EU:s analys så kan även utsläppen komma att fördubblas....

Läs mer

Förslag på nya strandskyddsregler!

Ny utredning om hur man ska kunna ändra och anpassa strandskyddsreglerna så att de passar olika förhållanden i vårt avlånga land har överlämnats idag till regeringen. I utredningen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”, SOU 2020:78, ges exempel på förändringar. Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag föreslås tas bort. Kommuner bör även kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet upphävs i landsbygdsområden eller redovisa områden i översiktsplan, där det ska vara enklare att få dispens. I...

Läs mer

Ny rapport om “Naturens tillstånd i EU”

Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald! I går (19/10-20) kom Europeiska miljöbyråns (EES) rapport om ”Naturens tillstånd i EU” och det är en sorglig läsning. Endast 15 procent av habitatdirektivets naturtyper och 27 procent av arterna mår bra. Och vi vet orsakerna – ett ohållbart jord- och skogsbruk, stadsutbredning och föroreningar – då kan man också göra något.  I rapporten konstateras stora brister i genomförandet av de direktiv och lagar som är avsedda att skydda biologisk mångfald inom EU –...

Läs mer

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande – men det finns hjälp!

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande. Det behöver inte vara så. Miljöjuristbyrån har hjälpt ett flertal kommuner till renare mark och nya bostäder. Alla kommuner som har behov av bostäder och har ett förorenat område som förhindrar bostadsbyggande kan söka bidrag hos Naturvårdsverket för sanering av det förorenade området. På Miljöjuristbyrån utför vi ansvarsutredningar som ska tas fram i samband med bidragsansökan. Vi bistår även med rådgivning i  ansökningsprocessen för bidrag. Ett tips – var ute i god tid med ansvarsutredningen!...

Läs mer

Miljöjuristbyrån är medlem i nätverket ”Tänk om plast”

Miljöjuristbyrån är medlem i nätverket ”Tänk om plast”, ett nätverk för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Miljöjuristbyrån står därför bakom den långsiktiga visionen om en plastfri skånsk natur. Plast är fantastiskt material och har unika egenskaper som vi är beroende av inom flera verksamheter och branscher. Problemet är att vi hittar plats på allt fler ställen där vi inte vill ha det som till exempel ute i naturen, i havet, i...

Läs mer