0708-279898 [email protected]

Expertkommentar om PFAS-domen

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson, expertkommentar i tidningen Aktuell Hållbarhet, Lag&Rätt nr 6 2021. “Önskvärt att HD prövar skadebegrepp i PFAS-domen” Tingsrättens resonemang om skadebegreppet i PFAS-domen är mycket intressant. Eftersom skadebegreppet i målet kan bli vägledande vore det önskvärt att få ett prejudikat från Högsta domstolen, skriver Kristina Ståhl-Gustafsson, fristående miljöjurist med inriktning på bl.a. föroreningar från kemiska ämnen. Blekinge Tingsrätt 2021-04-13, målnr T 1530-16, T1534-16, T 1612-16, 1696-16 och T 2496-24...

Läs mer

Översyn av Artskyddsförordningen

En översyn av artskyddsförordningen har skett och i veckan lämnades utredningen “Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” (SOU 2021:51) till Miljödepartementet. Utredningens uppdrag har varit att se över artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna samt att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra  artskyddsrelaterad brottslighet. Artsskyddsfrågor är ofta svåra att hantera i samband med att verksamheter eller åtgärder ska få tillstånd eller när infrastrukturprojekt ska genomföras. Ser därför framemot ett tydligare regelverk och stärkt rättssäkerhet. En mer ingående...

Läs mer

Förslag på nya lag- och förordningsändringar för att genomföra EU:s direktiv om engångsplast

I dagarna har det lämnats en promemoria (PM M2020/02035) med förslag till lag- och förordningsändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra EU:s direktiv om engångsplast. Den globala produktionen av plast har ökat tjugofemfaldigt från år 1960 till år 2015. Plastproduktionen förväntas enligt EU-kommissionen att återigen fördubblas under de kommande 20 åren. Tillverkningen av plast ger upphov till utsläpp av 130 Mton koldioxid. Om användningen och tillverkningen av plast fortsätter att öka enligt EU:s analys så kan även utsläppen komma att fördubblas....

Läs mer

Förslag på nya strandskyddsregler!

Ny utredning om hur man ska kunna ändra och anpassa strandskyddsreglerna så att de passar olika förhållanden i vårt avlånga land har överlämnats idag till regeringen. I utredningen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”, SOU 2020:78, ges exempel på förändringar. Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag föreslås tas bort. Kommuner bör även kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet upphävs i landsbygdsområden eller redovisa områden i översiktsplan, där det ska vara enklare att få dispens. I...

Läs mer

Ny rapport om “Naturens tillstånd i EU”

Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald! I går (19/10-20) kom Europeiska miljöbyråns (EES) rapport om ”Naturens tillstånd i EU” och det är en sorglig läsning. Endast 15 procent av habitatdirektivets naturtyper och 27 procent av arterna mår bra. Och vi vet orsakerna – ett ohållbart jord- och skogsbruk, stadsutbredning och föroreningar – då kan man också göra något.  I rapporten konstateras stora brister i genomförandet av de direktiv och lagar som är avsedda att skydda biologisk mångfald inom EU –...

Läs mer