0708-279898 [email protected]

Nya lagar och förändringar årskiftet 2019/2020

Vid varje hel- och halvårsskifte träder det i kraft lite fler lagar, förordningar och förändringar i den befintliga lagstiftningen. Nedan följer en sammanställning av förändringar som sker i lagstiftningen på miljöområdet och angränsande lagstiftning för att nå hållbar utveckling.   Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet Det sker ändringar i Miljöbalken som ska medföra att det blir ett förbättrat genomförande av EU:s avfallsdirektiv. Ändringarna innebär bland annat att en verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktig bara får...

Läs mer

Nya lagar, förordningar och ändringar halvårskiftet 2019

Sammanställning av lagar, förordningar och förändringar på miljöområdet vid halvårskiftet 2019.Vid varje hel- och  halvårsskifte träder det, inom den närmsta tiden,  i kraft lite fler lagar, förordningar och förändringar i befintlig lagstiftning. Här kommer några exempel på förändringar i lagstiftningen som på miljöområdet: Klassificera avfall med hänsyn till farliga egenskaper En ändring i Avfallsförordningen innebär att man först ska ta reda på om avfallet har farliga egenskaper och efter det välja lämplig avfallskod. Ändringen träder i kraft 1 juli...

Läs mer

Miljöjuristbyrån fyller 5 år!

Miljöjuristbyrån firar 5-års jubileum!🌟 Så fort tiden går när man har roligt. Tack för alla trevliga samarbeten och härliga möten  – det är så inspirerande! Tack alla följare för att ni uppskattar mina inlägg om vår miljölagstiftning och vackra natur. Det är tillsammans vi åstadkommer goda resultat och förändringar. Önskar er alla en skön...

Läs mer

Våra bin blir glada!

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva Kemikalieinspektionens nöddispens som gav betodlare rätt att använda sockerbetsfrö som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller förbjudna neonikotinoider. Domstolen har i sin bedömning bl.a. tittat på: -storleksordningen av det förväntade genomsnittliga skördebortfallet, -andra rimliga sätt att minska skördebortfallet, – risken för skador på bin och andra pollinerande insekter ~~~ Domstolen har alltså använt sig av den försiktighetsprincip som finns i miljöbalken och kommit fram till att det inte finns förutsättningar för...

Läs mer

Utbildning i strandskydd

Utbildning i strandskydd för alla kommuner i Gävleborgs län. Mycket frågor och intressanta diskussioner på Gävle slott. Exempel på frågor som belystes under dagen var: Hur går dispensprövningar till? Vad är förbjudet och vad är inte förbjudet inom strandskyddat område? Vad är särskilda skäl? Hur behandlas dispenser inom LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) Strandskyddet är ett hett ämne och väcker mycket känslor. Det finns idag flera som vill förändra och lätta upp reglerna framförallt på landsbygden. Under sommaren 2019 tillsätts...

Läs mer