0708-279898 [email protected]

Nya lagar på nyåret!

Nedan följer en kort sammanställning av några nya lagar och förändringar i lagar som kan vara av intresse på miljöområdet. För mer information kontakta oss gärna!

-Tydligare regler för att bedöma miljöpåverkanen-helt ny förordning, Miljöbedömningsförordningen (2017:966) träder i kraft 1 januari 2018
För miljöbedömning av planer och program blir det tydligare regler om vad som krävs för att EU:s direktiv om strategiska miljöbedömningar ska få genomslag. En miljöbedömning ska krävas i den utsträckning det är miljömässigt motiverat.

-Miljöprövningsmyndigheterna får möjlighet att göra samlade prövningar. Ändringar i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer träder i kraft 1 januari 2018. En samlad prövning kan numera göras vid miljöprövningsdelegationen av ärenden som har ett samband med varandra och som har samma sökande.

– Nya regler om avgifter på elområdet En helt ny förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift, träder i kraft 1 januari 2018

-Större möjlighet att använda biogas i naturgasnätet. Ändringar har skett i Naturgaslagen (2005:403) och Naturgasförordningen (2006:1043). Lagändringarna syftar till att underlätta inmatningen av biogas i naturgasnät och träder i kraft 1 januari 2018.

– Naturvårdsverket blir tillståndsmyndighet för utsläppsrätter. Ändringar i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och träder i kraft 1 januari 2018.

– Förändrade kriterier för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses hållbara. Ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Träder kraft den 1 januari 2018. Lagändringarna innebär bl.a. ändrade definitioner av avfall och restprodukter, ändrade krav i fråga om att minska växthusgasutsläpp för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. Rapporteringsskyldiga får även en utökad uppgiftsskyldighet.

– Tillsynsansvaret för EU:s kvicksilverförordning övergår till kommuner, länsstyrelser och Kemikalieinspektionen. Ändringar i Miljötillsynsförordningen (2011:13) och trädde i kraft den 26 december 2017.

– Sänkt moms på guidning av naturområden för ökad naturturism. Ändringar sker i Mervärdesskattelagen (1994:200) och träder i kraft 1 januari 2018. Mervärdesskatten sänks från 25 procent till 6 procent på guidning av naturområden. De områden som omfattas av förlaget är naturområden utanför tätort samt nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden.

– En ny kommunallag (2017:725) vars syfte är att skapa förbättrade möjligheter för den lokala demokratin.

– Generalläkaren byter namn till försvarsinspektören för hälsa och miljö. Ny förordning (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljö tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet. Trädde i kraft redan den 1 okt 2017.

– Kulturmiljölagen utvidgas till att gälla även inom ett större område i anslutning runt Sveriges kust. Ändringar i Kulturmiljölagen (1988:950) träder i kraft 1 mars 2018.

– Ökad tydlighet om Sveriges gränser i havet och ökade möjligheter att utöva kontroll. Ny lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner och lag om Sveriges angränsande zon
Träder i kraft den 1 mars 2018

– Ny Klimatlag (2017:720) -vilken medför att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Träder i kraft 1 jan 2018.