0708-279898 [email protected]

Nya lagar, förordningar och ändringar halvårskiftet 2019

Sammanställning av lagar, förordningar och förändringar på miljöområdet vid halvårskiftet 2019.Vid varje hel- och  halvårsskifte träder det, inom den närmsta tiden,  i kraft lite fler lagar, förordningar och förändringar i befintlig lagstiftning.

Här kommer några exempel på förändringar i lagstiftningen som på miljöområdet:

  • Klassificera avfall med hänsyn till farliga egenskaper

En ändring i Avfallsförordningen innebär att man först ska ta reda på om avfallet har farliga egenskaper och efter det välja lämplig avfallskod. Ändringen träder i kraft 1 juli 2019

  • Villkor om säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid ska kunna justeras

Förändringar i miljöbalken och i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid innebär att det vid tillstånd till geologisk lagring av koldioxid så kan tillsynsmyndigheten tillfälligt behöva ta över tillståndet, vilket medför kostnader för myndigheten. Tillståndshavaren ska därför ställa en säkerhet som myndigheten kan ta i anspråk för att täcka dessa kostnader. Säkerheten ska ställas av tillståndshavaren och kan till exempel vara en bankgaranti. Villkor om säkerhet ska kunna justeras om det kan antas att den säkerhet som ställts är otillräcklig eller större än nödvändigt. Föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas meddelas av regeringen eller en myndighet utsedd av regeringen. Kravet på ekonomisk säkerhet för att få tillstånd kommer därmed inte längre vara begränsat till att endast omfatta avhjälpande av en miljöskada och andra återställningsåtgärder.  Ändringen träder i kraft 1 augusti 2019

  • Ansvar för miljöskador gäller också i Sveriges ekonomiska zon

Ändringar i Miljöbalken och i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon gör det möjligt att Miljöbalken ska tillämpas även vid miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Den som enligt 10 kap. miljöbalken ska vidta en åtgärd för att avhjälpa en miljöskada på en fastighet, byggnad eller anläggning ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid. Ändringen träder i kraft 1 augusti 2019

  • Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

Miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport ändras. Brottet kommer framöver anses fullbordat på ett tidigare stadium än idag. Straff ska även kunna utdömas när en transport har anmälts eller godkänts om anmälan eller godkännandet bygger på oriktiga uppgifter. Det kommer även införas en särskild brottsrubricering för grova fall av otillåten avfallstransport med en strängare straffskala. Det införs en möjlighet att hålla kvar och omhänderta avfall om det behövs för att säkerställa att ett föreläggande eller förbud med koppling till avfallstransportförordningen följs. Vidare ska avfall som varit föremål för brott kunna förverkas. Beslagtaget avfall ska också få säljas eller förstöras, om det skäligen kan antas att avfallet kommer att förverkas. Ändringen träder i kraft1 augusti 2019.

 

  • Stöd till lantbrukare som drabbades av torkan under 2018

En ny förordning om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018 införs.
Den nya förordningen innehåller bestämmelser om statligt stöd till lantbrukare inom primärproduktionen som kompensation för deras inkomstbortfall till följd av torkan 2018. Stödet beräknas utifrån antalet djur respektive odlad areal för vissa grödor. Stödet kommer fördelas proportionerligt utifrån beräknat inkomstbortfall. Jordbruksverket administrerar stödet. Förordningen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Ändringen trädde i kraft 6 maj 2019

  • Ändring i jaktförordningen för att underlätta jakt efter vildsvin

En ändring iJaktförordningen (1987:905) syftar till att underlätta jakt efter vildsvin på natten när djuren är aktiva. Den innebär att användningen av vissa jaktmedel (elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet) blir generellt tillåten vid jakt efter vildsvin. Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser. Ändringen trädde i kraft 15 maj 2019

 

  • Tillståndsplikt för tobaksförsäljning, rökförbud på uteserveringar och andra förändringar

En ny lag och förordning om tobak och liknande produkter införs som även ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Rökförbudet utvidgas till att omfatta uteserveringar, entrér till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med kollektivtrafik, inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet utvidgas också till att omfatta fler produkter, bland annat elektroniska cigaretter. Förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Den nya förordningen ersätter tobaksförordningen (2016:354) och förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen träder i kraft 1 juli 2019