0708-279898 [email protected]

Nya lagar, förändringar i miljölagstiftningen halvårsskiftet 2020

Sammanställning av lagar, förordningar och förändringar på miljöområdet vid halvårskiftet 2020. Vid varje hel- och  halvårsskifte har eller träder det i kraft lite fler lagar, förordningar och förändringar i den befintliga lagstiftningen.

Nedan följer några exempel på förändringar i lagstiftningen som skett på miljöområdet:

Genomförande av bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling

En ändring har skett i 2 kap. Industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra EU-kommissionens slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling, så kallade BAT-slutsatser (Best Available Techniques). De ändringar som skett omfattar anläggningar som lagrar, återvinner eller bortskaffar avfall. Ändringarna gäller även de anläggningar som renar avloppsvatten och som omfattas av slutsatserna. Trädde i kraft 28 april 2020

 

Tillsynen på miljöområdet ska förbättras

Ändringar i Miljöbalkens har skett från den 1 augusti bland annat för att effektivisera och förtydliga tillsynen.

Bland annat innebär förändringarna att ordet tillsyn förtydligas och begränsas till att omfatta kontrollerande åtgärder som riktas mot ett tillsynsobjekt och främjande åtgärder som riktas till en enskild. Länsstyrelserna får framöver även förelägga kommuner som inte fullgör sitt tillsynsuppdrag att åtgärda brister i uppdraget. Tillsynsmyndigheterna får rätt att köpa in produkter och varor utan att ange att inköpet görs för myndighetens räkning.

De övriga ändringarna innebär i huvudsak att vissa bestämmelser om tillsyn, avgifter och tillträde i miljöbalken görs tillämpliga vid kontroll i enlighet med EU-förordningen om offentlig kontroll och EU-förordningen om marknadskontroll samt att EU- förordningarna kompletteras med en straffbestämmelse.

 

Ändringar i avfallslagstiftningen

Från och med den 1 augusti genomförs ändringar i ett flertal lagar i syfte att genomföra de reviderade avfallsdirektiven som finns i EU, (SFS: 2020:601–604). Termen hushållsavfall i miljöbalken ersätts av uttrycket kommunalt avfall och det införs bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall. Dessutom förtydligas kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Flera bemyndiganden utvidgas också för att kraven i avfallsdirektiven ska kunna genomföras på föreskriftsnivå. Bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och bygglagen kompletteras så att en kontrollplan bland annat ska omfatta uppgifter om byggprodukter som kan återanvändas.

 

Lagar och förordningar med anledning av spridningen av covid-19

Märkning av bekämpningsmedel, biocidprodukter och kemiska produkter med mera undantas från språkkrav Det innebär att Kemikalieinspektionen kan meddela föreskrifter om, eller i det enskilda fallet besluta om, undantag från kravet att märkning av biocidprodukter, kemiska produkter och annan produktinformation ska vara skriven på svenska. Biocidprodukter ska vara märkta med information om bland annat korrekt användning, ingående verksamma ämnen och anvisningar för första hjälpen. Kemiska produkter som är farliga ska vara märkta med information om hur produkten ska användas på ett säkert sätt. Vid den första leveransen av en farlig kemisk produkt ska leverantören även lämna ett säkerhetsdatablad med information om bland annat adekvata riskhanteringsåtgärder. Enligt tidigare gällande regler ska märkningen och säkerhetsdatabladet vara skrivna på svenska.

Undantaget att informationen inte längre behöver vara skriven på svenska görs för att det på grund av covid-19 har funnits behov av att kunna ge desinfektionsmedel som är märkta på annat språk än svenska ett snabbt tillträde till marknaden.

Ändringarena har skett i Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel SFS: 2020:211–212 och trädde i kraft redan den 7 april 2020

 

Tillfälliga ändringar efter anmälan av vissa miljöfarliga verksamheter

Från den 25 juni 2020 och 1 år framåt (30 juni 2021) har det införts tillfälliga ändringar i Miljöprövningsförordningen (2013:251) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS: 2020:528–531)

Som huvudregel gäller det alltid ett krav på nytt eller ändrat tillstånd om man gör förändringar i sin verksamhet.
De tillfälliga reglerna gör att detta krav lättas upp och tillsynsmyndigheten får under vissa förutsättningar godta brådskande, tillfälliga ändringar efter en anmälan från verksamhetsutövaren i befintliga redan prövade verksamheter. Lättnaderna görs för att möjliggöra ändringar av verksamheten som kan vara nödvändiga för att hindra spridningen av covid-19, till exempel omställning till annan produktion eller om behovet av ändring uppkommit på grund av covid-19.

De verksamheter som i första hand omfattas är produktion av sjukvårdsmaterial, medicinsk utrustning eller andra liknande produkter och krematorieverksamhet. Även fiskodlingsverksamhet som påverkas av vikande efterfrågan med anledning av pandemin spridningen av covid-19 kan få ändras efter anmälan om ändringen i sig inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Tillfälliga nya timmerlager kan få anläggas och ändring av befintliga timmerlagringsverksamheter kan också göras efter anmälan.