0708-279898 [email protected]

Ny vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Nu har ny vägledning för industribuller kommit från Naturvårdsverket, rapport 6538.

De största förändringarna är:

-användningsområdet för vägledningen har utökats till att även gälla uppställningsplatser, stationer och hållplatser, hamnar och färjelägen m.fl.

-tidsperioden för natt är numera  kl. 22-06 (tidigare kl. 22-07)

-samma ljudnivåer gäller oavsett om verksamheten är ny eller befintlig

-när värden för omgivningsbuller angivits i planbeskrivning i detaljplan eller i bygglov för ny bostadsbebyggelse blir de styrande även i tillsynen

Se även Boverkets vägledning, rapport 2015:21, om Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder