0708-279898 [email protected]

Ny rapport om “Naturens tillstånd i EU”

Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald!
I går (19/10-20) kom Europeiska miljöbyråns (EES) rapport om ”Naturens tillstånd i EU” och det är en sorglig läsning. Endast 15 procent av habitatdirektivets naturtyper och 27 procent av arterna mår bra. Och vi vet orsakerna – ett ohållbart jord- och skogsbruk, stadsutbredning och föroreningar – då kan man också göra något. 
I rapporten konstateras stora brister i genomförandet av de direktiv och lagar som är avsedda att skydda biologisk mångfald inom EU – vilket är intressant för en miljöjurist.
Lagstiftning finns men hur ska man få varje medlemsland att genomföra EU:s naturdirektiv och miljölagar? Förslag: mer kompetens, kunskap och förståelse för tingens ordning, ökad uppföljning  och fler sanktionsregler – det brådskar nämligen.
För att avsluta lite mer hoppfullt så visar rapporten även på positiva effekter av de åtgärder som har genomförts inom till exempel Natura 2000 och EU Life.
 
För er som vill läsa rapporten finns den på: