0708-279898 [email protected]

Kort om strandskydd

Strandskyddets syfte är att:

– göra stränderna tillgängliga för allmänheten för bad och friluftsliv.

– bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla utan gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

Huvudregeln är att strandskydd gäller 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet räknat från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd d.v.s. även undervattensmiljön räknas in.

Länsstyrelsen kan utöka området till högst 300 meter (i båda riktningarna) om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Inom ett strandskyddsområde får inte:

 1. nya byggnader uppföras
 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2
 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter

Tre generella undantag.

Det vill säga förbuden gäller inte

 1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet,
 2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller
 3. byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Dispens söks hos kommunen (utom i ett par specialfall då dispens istället söks hos Länsstyrelsen).

För att få dispens krävs särskilda skäl.

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

 

Inom områden för landsbygdsutveckling ökar möjligheterna till dispens det är ett utslag av det differentierade strandskyddet. Det innebär att utöver de särskilda skälen som normalt gäller kan här byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd tillåtas om den ”bidrar till utvecklingen av landsbygden”.

Har du frågor eller kanske behöver söka dispens så hör gärna av dig!