0708-279898 [email protected]

Ingen fortsatt täktverksamhet av kalksten på Gotland

Det blir ingen fortsatt täktverksamhet av kalksten vid Bunge på Gotland. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) anser att det saknas förutsättningar för att lämna ett sk. Natura 2000 tillstånd, (MÖD, M5375-14).
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. I Sverige finns ca. 4000 Natura 2000-områden.