0708-279898 [email protected]

Hur ska vårt dricksvatten skyddas?

Ett slutbetänkande från dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) har kommit. I utredningen ger man förslag på en rad olika åtgärder för att trygga dricksvattenförsörjningen. Åtgärderna innebär att nya krav kommer ställas på olika aktörer och medför förändringar i en hel del lagar och förordningar.
Det föreslås t.ex. att alla allmänna större vattentäkter behöver vattenskyddsområden med lokalt utformade skyddsföreskrifter. Det innebär bl.a. att kommunerna får en skyldighet att ansöka om inrättande av nya samt även omprövning av äldre vattenskyddsområden. Länsstyrelserna behöver ta fram regionala vattenförsörjningsplaner. Livsmedelsverket föreslås utforma särskilda mål för dricksvattnet samt utforma vägledningsmaterial. För finansiering av förslagen föreslås punktskatter t.ex. inom kemikalieområdet samt höjning av VA-avgifter.
De nu föreslagna förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2018.