0708-279898 [email protected]

Vad krävs för att man ska kunna få dispens från strandskyddet?

För att kunna få dispens från strandskyddet krävs att man uppfyller något av de sex särskilda skäl som finns uppräknade i 7:18 c miljöbalken. Utöver de särskilda skälen får syftet med strandskyddet inte påverkas d.v.s. allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras och djur- och växtliv får inte heller försämras på ett oacceptabelt sätt....

Läs mer

Vad innebär biotopskyddet?

Biotopskyddsområde är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns två former av bäotopskydd; det ena gäller direkt enligt lag  som t.ex allér, stenmurar, åkerholmar (detta kallas generellt biotopskydd) och den andra formen av skydd innebär att man genom ett särskilt beslut pekar ut ett enskilt område och avgränsar det geografiskt, t.ex. äldre naturskog, ängar, naturbetesmarker. Det är straffbelagt att skada biotoper. Länsstyrelsen kan ge dispens i...

Läs mer