0708-279898 [email protected]

Vad krävs för att man ska kunna få dispens från strandskyddet?

För att kunna få dispens från strandskyddet krävs att man uppfyller något av de sex särskilda skäl som finns uppräknade i 7:18 c miljöbalken. Utöver de särskilda skälen får syftet med strandskyddet inte påverkas d.v.s. allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras och djur- och växtliv får inte heller försämras på ett oacceptabelt sätt....

Läs mer

Vad innebär biotopskyddet?

Biotopskyddsområde är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns två former av bäotopskydd; det ena gäller direkt enligt lag  som t.ex allér, stenmurar, åkerholmar (detta kallas generellt biotopskydd) och den andra formen av skydd innebär att man genom ett särskilt beslut pekar ut ett enskilt område och avgränsar det geografiskt, t.ex. äldre naturskog, ängar, naturbetesmarker. Det är straffbelagt att skada biotoper. Länsstyrelsen kan ge dispens i...

Läs mer

Vad gäller enligt miljöbalken för nedskräpning?

Enligt miljöbalken är det olagligt att skräpa ner och det har det varit länge. Lagen ändrades även 2011 så att polisen skulle kunna arbeta mer effektivt för att se till att lagen följdes. Polisen fick då rätt att bötfälla personer för nedskräpning.  Polisen kan utfärda böter från 800 kronor för nedskräpning på allmän plats MEN fimpar liksom annat småskräp är undantaget. Det är alltså olagligt men inte straffbart att slänga fimpar på marken, det kallas ringa nedskräpning. Eftersom en...

Läs mer

Jag behöver vatten i min verksamhet och använder idag både vatten från kommunen. Om det blir bevattningsförbud kan jag då använda vattnet från min egna brunn?

Bedriver du en verksamhet och tar ut vatten så råder jag dig till att söka tillstånd och få en vattendom för ditt vattenuttag. Att bedriva vattenverksamhet är i huvudsak tillståndspliktigt. Har du en verksamhet som är beroende av vatten är det också viktigt för dig att “säkra” ditt vatten om det t.ex. blir vattenförbud. ett tillstånd innebär både skyldigheter och rättigheter. Det innebär att har du tillstånd att ta ut vatten för din verksamhet så kan du göra det...

Läs mer

Vad är en miljösanktionsavgift?

Miljösanktionsavgifter används för mindre allvarliga överträdelser på miljöområdet. Avgifterna används mot både privatpersoner och verksamhetsutövare för de som bryter mot miljöbalken eller andra miljöbestämmelser. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med mening. Avgiften ska vara anpassade till överträdelsens allvar och pengarna går till staten. I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter kan man läsa om vilka aktuella avgifter som gäller. Avgiften kan...

Läs mer