0708-279898 [email protected]

Förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter!

Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter. Lagförslaget innebär bland annat att all vattenkraft ska ha moderna tillstånd, samt att vattenkraften värnas. Enligt förslaget ska branschen stå för kostnaderna för miljöanpassningen. Detta ska ske genom att en fond ska bildas, som de största kraftbolagen ska finansiera och ansvara för. I dagsläget är det den enskilde själv som står för hela kostnaden för både prövning och miljöanpassning. Förslaget trycker även på att prövningarna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande. En nationell plan för prövning av vattenverksamheter ska tas fram. Där ska behovet av miljöåtgärder vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till produktion av vattenkraftsel. Jämfört med idag kommer även vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön ges en stärkt ställning i de enskilda prövningarna.
Alla vattenkraftverk i Sverige ska prövas systematiskt, till exempel genom att alla kraftverk i en älvsträcka kan prövas samtidigt med möjlighet att samordna beslutsunderlag. Detta innebär att det kan leda till en samordnad prövning samt förenklingar jämfört med i dag, en ökad miljönytta och sänkta kostnader eftersom åtgärder ska vidtas där de ger störst effekt.
De verksamheter som i dag drivs med stöd av särskilda så kallade äldre rättigheter kommer inte prövas som om det varit fråga om en nyprövning utan i stället omprövas, precis som annan vattenkraft. Det leder till att administrativa steg i processen, såsom krav på miljökonsekvensbeskrivning, försvinner.
Lagrådsremissen innehåller också förslag som träffar alla verksamheter som påverkar våra vatten och som behövs för att Sverige på ett bättre sätt ska leva upp till kraven i EU:s ramdirektiv för vatten. De möjligheter som direktivet ger att ställa lägre krav på samhällsviktiga verksamheter ska utnyttjas fullt ut vid prövning och i myndigheternas arbete. Det slås därmed fast att såväl klassning av vattendrag och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och vägledningar ska ändras för att värna vattenkraften och annan infrastruktur.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 men först ska lagrådet säga sitt.