0708-279898 [email protected]

Förslag på nya strandskyddsregler!

Ny utredning om hur man ska kunna ändra och anpassa strandskyddsreglerna så att de passar olika förhållanden i vårt avlånga land har överlämnats idag till regeringen.

I utredningen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”, SOU 2020:78, ges exempel på förändringar. Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag föreslås tas bort.
Kommuner bör även kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet upphävs i landsbygdsområden eller redovisa områden i översiktsplan, där det ska vara enklare att få dispens.
I övrigt vill man att strandskyddet ska bli mer förutsägbart och enklare att administrera och så vill man få till en effektivare tillsyn inom strandskyddade områden. 
Dagens gällande strandskyddsregler har fått kritik för att de inte i tillräcklig omfattning tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck
ser olika ut inom landet.
Genom att lätta upp reglerna för att kunna åstadkomma utveckling och byggande på landsbygden hoppas man både på fler jobb och ökat företagande. Förslagen om en ökad differentiering bör både genomföras och fattas beslut på lokalt och regionalt plan. 
Samtidigt är det viktigt att värna växt- och djurliv och allmänhetens tillgång till stränderna.
På många sätt ingen lätt ekvation som ska gå ihop. I utredningen konstaterar man att genom en varsam hantering från kommuner och länsstyrelser och en skarpare tillsyn så bör den negativa påverkan på miljön bli begränsad.
Dessutom vill man att effekterna av de föreslagna ändringarna ska följas upp årligen och utvärderas av Naturvårdsverket.
Reglerna föreslås att träda ikraft den 1 januari 2022.