0708-279898 [email protected]

Förslag på nya lag- och förordningsändringar för att genomföra EU:s direktiv om engångsplast

I dagarna har det lämnats en promemoria (PM M2020/02035) med förslag till lag- och förordningsändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra EU:s direktiv om engångsplast.

Den globala produktionen av plast har ökat tjugofemfaldigt från år 1960 till år 2015. Plastproduktionen förväntas enligt EU-kommissionen att återigen fördubblas under de kommande 20 åren. Tillverkningen av plast ger upphov till utsläpp av 130 Mton koldioxid. Om användningen och tillverkningen av plast fortsätter att öka enligt EU:s analys så kan även utsläppen komma att fördubblas.

I promemorians  förslag finns exempel på hur materialåtervinningen ska öka och förbrukningen av engångsplast ska minska samt  hur reglerna om nedskräpning ska kunna skärpas.
Det föreslås bl.a. att:
– krav ska införas på att förpackningar ska utformas så att de går att materialåtervinnas.
– onödiga engångsplastförpackningar ska förbjudas om andra alternativ finns tillgängliga
– principen om att förorenaren ska betala ska gälla vid nedskräpning
– en nedskräpningsavgift ska läggas på produkter som är särskilt problematiska
– det blir ett straffansvar även för det som idag kallas ”ringa nedskräpning” t.ex. fimpar och godispapper.
Promemorian innehåller förslag på ett antal förändringar i befintlig lagstiftning samt nya förordningar med detaljerade regler som till exempel en helt ny  förordning om engångsprodukter som innebär att det ska bli förbjudet att släppa ut följande produkter på den svenska marknaden:
1. Bomullspinnar (tops)
2. Dryckesbehållare som innehåller expanderad polystyren
3. Engångsmuggar och engångsartiklar som innehåller expanderad polystyren
4. Gafflar, knivar, skedar, ätpinnar och andra bestick.
5. Korkar och lock som innehåller polystyren och som används till engångsmatlådor, dryckesbehållare och engångsmuggar
6. Omrörare för drycker
7. Pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger
8. Sugrör
9. Tallrikar
Utredningen ska ut på remiss fram till den 15 mars och de huvudsakliga förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2021.