0708-279898 [email protected]

Förändringar i avfallsbestämmelserna, 15 kap miljöbalken

Idag den 2 augusti träder en del förändringar och nya bestämmelser i miljöbalkens avfallsbestämmelser i kraft. Nu införs t.ex. avfallshierarkin i den svenska lagstiftningen. Avfallshierarkin har länge reglerats i EU:s ramdirektiv för avfall och anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som ska gälla avseende förebyggande och behandling av avfall. I första hand ska man alltid förebygga att avfall uppkommer och i andra hand ska följande prioritetsordning gälla:
– återanvändning
– materialåtervinning
– återvinning på annat sätt
– bortskaffning.