0708-279898 [email protected]

Förändringar i 6:e kap MB på gång!

Ny proposition angående miljöbedömningar, 2016/17:200, kom den 1 juni och reglerna föreslås träda i kraft den 1 jan. 2018.
Förslaget innebär förändringar i 6:e kapitlet miljöbalken genom bl.a. att man inför en ny struktur, nya ord och uttryck d.v.s. egentligen förtydligande av vad som redan gäller. Syftet förklaras uttryckligen vara att tydliggöra processen om miljöbedömningar. Det som är nytt eller åtminstone ett klart tydliggörande är att bestämmelserna om miljöbedömning av verksamheter och åtgärder endast ska tillämpas på sådana verksamheter och åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. För övriga ska det istället göras en liten miljökonsekvensbeskrivning. Det innebär i sin tur att en miljöbedömning ska krävas i den utsträckning det är miljömässigt motiverat.