0708-279898 [email protected]

Artskyddsförordningen ska ses över

I Artskyddsförordningen finns detaljerade bestämmelser om fridlysning. Där föreskrivs om förbud mot att döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur eller ta bort eller skada sådana djurens ägg, rom eller bon. Förordningen gäller även för vilt levande växter d.v.s. ta bort, skada eller ta frön eller andra delar av växten.

Artskyddsförordningen har ofta kritiserats och nu har Regeringen beslutat att den ska ses över. En utredning har tillsatts och den ska vara klar i maj 2021.

Det är viktigt att ha ett regelverk som är både effektivt och på ett rättssäkert sätt skyddar hotade arter samtidigt som det behövs vara tydliga regler angående rätten till ersättning för till exempel markägare vid inskränkningar i äganderätten.

Enligt Dir. 2020:58 ska utredaren ska bland annat:

  • se över artskyddsförordningen för att säkerställa att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda arter och att lagstiftningen är tydlig gentemot markägare om när dessa har rätt till ersättning
  • ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås
  • se över fridlysningsbestämmelserna och ta ställning till hur långtgående rådighetsinskränkningar de bör kunna ge utrymme för och om en rätt till ersättning bör införas i de fall pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras
  • utreda och vid behov föreslå hur sådan ersättning bör beräknas och finansieras
  • analysera och klarlägga statens respektive verksamhetsutövarens inklusive fastighetsägarens utredningsansvar när det gäller frågor om artskydd, och då särskilt klargöra statens ansvar att tillhandahålla nödvändigt underlag i frågor om artskydd
  • se över de svenska bestämmelserna om handel med samt innehav och transport av hotade arter
  • föreslå ett förbud mot äggsamlingar och utreda om det behövs särskilda bestämmelser om skadestånd vid brott mot skyddade arter, samt andra ändringar i lagstiftningen i syfte att bättre förebygga och bekämpa artskyddsrelaterad brottslighet
  • lämna de författningsförslag och eventuella förslag på övriga åtgärder som bedöms nödvändiga.