0708-279898 [email protected]

Anläggningar för vattenförsörjning har blivit av riksintresse!

Anläggningar för vattenförsörjning har blivit av riksintresse!

Det är mycket som är på gång nu för att trygga vår dricksvattenförsörjning. Havs- och vattenmyndigheten beslutade i förra veckan att 28 anläggningar för vattenförsörjning ska vara av riksintresse. Beslutet innebär att anläggningar för vattenförsörjning får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner och miljöbalken ger ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nyttjandet av de här anläggningarna. Hänsyn till detta kommer bl.a. att behöva tas i den kommunala planläggningen och vid prövningar i domstol. Olika riksintressen ställs ofta mot varandra och det intresse som ska få företräde är det som bäst främjar en långsiktig hushållning med mark och vatten. I dagsläget är inte själva vattentäkten klassad som riksintresse eftersom det kräver lagändringar, men förslag på detta finns i riksintresseutredningen.