0708-279898 [email protected]

Angående Cementas avvisning om förnyat tillstånd – är det miljölagstiftningens fel?

 

Det är så lätt att skylla på miljölagstiftningen när det blir avslag på tillstånd för olika verksamheter. Men är det lagstiftningen det är fel på eller är det handläggning, hantering, kommunikation och utredningar i tillståndsprocessen det brister i?

Cementas fabrik på Gotland har inte fått förnyat tillstånd av Mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att Cementa måste upphöra med att bryta kalksten från och med sista oktober i år.
Fabriken står idag för 75% av den svenska cementtillverkningen. Det innebär givetvis stora konsekvenser för samhällsbyggandet.

Mark- och miljödomstolen har konstaterat ”att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.”

För att förtydliga så är det grundläggande och viktiga frågor som i huvudsak brister i ansökan som till exempel att 0-alternativet i MKBn inte är korrekt och att hela grundvattenmodellen har ifrågasatts, vilket även remissinstanserna håller med om.

Cementa anser i sin tur att verksamheten inte medför någon försämring av grundvattenförekomstens kvantitativa eller kvalitativa status och att den inte heller äventyrar uppnåendet av miljökvalitetsnormen. Bolaget anser även att grundvattenförekomsten Mellersta-Gotland Roma har avgränsats på ett olämpligt sätt och att avgränsningen borde ses över.
Om Cementas argument är rätt kan jag inte bedöma.

Hur det slutar vet vi inte, beslutet är överklagat till HD, Regeringen med näringsministern och berörda sitter i krismöte.

Är det miljölagstiftningens fel? – Nej
Hade situationen kunnat undvikas? – Ja, troligen