0708-279898 [email protected]

Kort om strandskydd

Strandskyddets syfte är att: – göra stränderna tillgängliga för allmänheten för bad och friluftsliv. – bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla utan gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Huvudregeln är att strandskydd gäller 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet räknat från strandlinjen...

Läs mer

Vad krävs för att man ska kunna få dispens från strandskyddet?

För att kunna få dispens från strandskyddet krävs att man uppfyller något av de sex särskilda skäl som finns uppräknade i 7:18 c miljöbalken. Utöver de särskilda skälen får syftet med strandskyddet inte påverkas d.v.s. allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras och djur- och växtliv får inte heller försämras på ett oacceptabelt sätt....

Läs mer

Våra bin blir glada!

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva Kemikalieinspektionens nöddispens som gav betodlare rätt att använda sockerbetsfrö som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller förbjudna neonikotinoider. Domstolen har i sin bedömning bl.a. tittat på: -storleksordningen av det förväntade genomsnittliga skördebortfallet, -andra rimliga sätt att minska skördebortfallet, – risken för skador på bin och andra pollinerande insekter ~~~ Domstolen har alltså använt sig av den försiktighetsprincip som finns i miljöbalken och kommit fram till att det inte finns förutsättningar för...

Läs mer