0708-279898 [email protected]

Utbildning i strandskydd

Utbildning i strandskydd för alla kommuner i Gävleborgs län. Mycket frågor och intressanta diskussioner på Gävle slott. Exempel på frågor som belystes under dagen var: Hur går dispensprövningar till? Vad är förbjudet och vad är inte förbjudet inom strandskyddat område? Vad är särskilda skäl? Hur behandlas dispenser inom LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) Strandskyddet är ett hett ämne och väcker mycket känslor. Det finns idag flera som vill förändra och lätta upp reglerna framförallt på landsbygden. Under sommaren 2019 tillsätts...

Läs mer

Vad innebär biotopskyddet?

Biotopskyddsområde är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns två former av bäotopskydd; det ena gäller direkt enligt lag  som t.ex allér, stenmurar, åkerholmar (detta kallas generellt biotopskydd) och den andra formen av skydd innebär att man genom ett särskilt beslut pekar ut ett enskilt område och avgränsar det geografiskt, t.ex. äldre naturskog, ängar, naturbetesmarker. Det är straffbelagt att skada biotoper. Länsstyrelsen kan ge dispens i...

Läs mer