0708-279898 [email protected]

Regellättnader för företag som behöver miljötillstånd för sin verksamhet

Regeländringarna innebär kortfattat: -Förtydligande av krav på vad en miljöbedömningsprocess innebär, till exempel innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning. -Ny förordning som innebär färre krav för verksamheter som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, till exempel behöver verksamhetsutövaren bara ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning. -Länsstyrelserna ska i större utsträckning än idag göra en samlad prövning av ärenden som har samband med varandra. Ändringarna träder ikraft 1 januari...

Läs mer