0708-279898 [email protected]
Anläggningar för vattenförsörjning har blivit av riksintresse!

Anläggningar för vattenförsörjning har blivit av riksintresse!

Det är mycket som är på gång nu för att trygga vår dricksvattenförsörjning. Havs- och vattenmyndigheten beslutade i förra veckan att 28 anläggningar för vattenförsörjning ska vara av riksintresse. Beslutet innebär att anläggningar för vattenförsörjning får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner och miljöbalken ger ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nyttjandet av de här anläggningarna. Hänsyn till detta kommer bl.a. att behöva tas i den kommunala planläggningen och vid prövningar i domstol. Olika riksintressen ställs ofta...

Läs mer

Ingen fortsatt täktverksamhet av kalksten på Gotland

Det blir ingen fortsatt täktverksamhet av kalksten vid Bunge på Gotland. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) anser att det saknas förutsättningar för att lämna ett sk. Natura 2000 tillstånd, (MÖD, M5375-14).Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. I Sverige finns ca. 4000 Natura...

Läs mer