0708-279898 [email protected]

Ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning

En ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december 2016. Den innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. De företag som berörs ska uppfylla minst två av följande villkor: -mer än 250 anställda -mer än 250 milj. i balansomslutning -mer än 350 milj. i nettoomsättning Lagen ställer stora krav och som företagare ska man bl.a. berätta vilka risker som finns i företaget...

Läs mer

Förändringar i avfallsbestämmelserna, 15 kap miljöbalken

Idag den 2 augusti träder en del förändringar och nya bestämmelser i miljöbalkens avfallsbestämmelser i kraft. Nu införs t.ex. avfallshierarkin i den svenska lagstiftningen. Avfallshierarkin har länge reglerats i EU:s ramdirektiv för avfall och anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som ska gälla avseende förebyggande och behandling av avfall. I första hand ska man alltid förebygga att avfall uppkommer och i andra hand ska följande prioritetsordning gälla: – återanvändning – materialåtervinning – återvinning på annat sätt –...

Läs mer