0708-279898 kristina@miljojuristbyran.se

Kort om strandskydd

Strandskyddets syfte är att: – göra stränderna tillgängliga för allmänheten för bad och friluftsliv. – bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla utan gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Huvudregeln är att strandskydd gäller 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet räknat från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd d.v.s. även undervattensmiljön räknas in. Länsstyrelsen kan utöka området till högst 300 meter (i båda riktningarna) om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Inom ett strandskyddsområde får inte: nya byggnader uppföras byggnader eller byggnaders användning ändras eller anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter Tre generella undantag. Det vill säga förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande...

Våra bin blir glada!

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva Kemikalieinspektionens nöddispens som gav betodlare rätt att använda sockerbetsfrö som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller förbjudna neonikotinoider. Domstolen har i sin bedömning bl.a. tittat på: -storleksordningen av det förväntade genomsnittliga skördebortfallet, -andra rimliga sätt att minska skördebortfallet, – risken för skador på bin och andra pollinerande insekter ~~~ Domstolen har alltså använt sig av den försiktighetsprincip som finns i miljöbalken och kommit fram till att det inte finns förutsättningar för...

Utbildning i strandskydd

Utbildning i strandskydd för alla kommuner i Gävleborgs län. Mycket frågor och intressanta diskussioner på Gävle slott. Exempel på frågor som belystes under dagen var: Hur går dispensprövningar till? Vad är förbjudet och vad är inte förbjudet inom strandskyddat område? Vad är särskilda skäl? Hur behandlas dispenser inom LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) Strandskyddet är ett hett ämne och väcker mycket känslor. Det finns idag flera som vill förändra och lätta upp reglerna framförallt på landsbygden. Under sommaren 2019 tillsätts en utredning om förändringar i strandskyddet allt enligt ”Januariavtalet”. En proposition ska vara klar hösten 2021 och ny lagstiftning ska träda i kraft 1 januari 2022.  Ta gärna kontakt om ni behöver utbildning i strandskydd eller något annat område inom...

Föredrag om vår miljölagstiftning

Alltid lika roligt att få hålla föredrag om vår miljölagstiftning och berätta om vad jag gör som miljöjurist. Besöker bland annat olika Rotaryklubbar och  i dag var det Tomelillas tur. Intresset var stort och det ställdes så mycket frågor-...

Viktig information angående vattenkraftsverksamhet!

Vattenkraftsverksamheter som saknar moderna miljövillkor är skyldiga från och med årskiftet (1/1-19) att skaffa tillstånd enligt miljöbalken. Detta innebär att alla vattenkraftverk som idag producerar el, relaterade reglerdammar eller nedlagda vattenkraftverk behöver tillstånd. Prövningarna kommer framöver att ske enligt en nationell plan där behovet av en förbättrad vattenmiljö kommer vägas mot behovet av en effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen håller nu på att tas fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och beräknas vara klar till den 1 oktober i år, då den ska lämnas till Regeringen för beslut. I planen kommer man kunna se vilken ”turordning” det blir för att ompröva sin verksamhet.  Observera att det är viktigt att anmäla sig redan nu till den nationella planen eftersom man då får möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond för vissa kostnader som har samband med miljöprövningen, miljöåtgärder och produktionsförluster. Genom att göra anmälan får man också som ägare av vattenkraftverket rätt att bedriva verksamheten till dess miljöprövningen har skett. Anmälan kan göras på Länsstyrelsernas webbplatser mellan den 14 januari till 1 juli 2019. Vi har stor erfarenhet av att genomföra tillståndsprövningar så hör gärna av dig om du behöver hjälp eller har frågor.  ...

Nya lagar och förändringar nyåret 2019!

Vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas enligt en nationell plan som väger förbättrad vattenmiljö mot tillgång till vattenkraftsel Ändringar sker i Miljöbalken och i flera andra lagar vilket innebär bl.a. att alla vattenverksamheter för elproduktion ska ha moderna miljövillkor. Det ska ske genom omprövning på verksamhetsutövarens initiativ. Genom en ny nationell plan som ska vägleda myndigheterna får omprövningarna ett nationellt helhetsperspektiv, där behovet av förbättrad vattenmiljö ska vägas mot behovet av effektiv tillgång till vattenkraftsel nationellt. Planen anger vilka verksamheter som bör prövas i ett sammanhang och när prövningen bör ske. En verksamhet får vänta med att skaffa moderna miljövillkor tills det är dags för prövning enligt planen. Om en verksamhet bedrivs med stöd av urminnes hävd, privilegiebrev eller annan äldre så kallad särskild rättighet, ska den rättigheten anses ha tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i miljöbalken. Verksamheterna får inte äventyra att vattenmiljön uppnår den kvalitet som följer av EU-rätten, eller försämra vattenkvaliteten i strid med ett försämringsförbud. Träder i kraft 1 januari 2019.    Kärnkraftverksägares skadeståndsansvar vid atomolyckor höjs Ändring (SFS: 2018:1323) i Atomansvarighetslagen (1968:45) innebär att reaktorinnehavares skadeståndsansvar för atomolyckor vid reaktorer höjs till en miljard särskilda dragningsrätter (cirka 1,2 miljarder euro eller 11,8 miljarder kronor). Reaktorinnehavarna blir samtidigt skyldiga att teckna ansvarsförsäkringar för samma belopp. Statens så kallade särskilda statsansvar för denna grupp av olyckor upphör. Träder i kraft 1 januari 2019.   Apoteksombud slipper ta emot läkemedelsavfall En ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel (SFS: 2018:1111) innebär att apoteksombud, det vill säga utlämningsställen för läkemedel och andra apoteksvaror, undantas från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall. Träder i kraft 1 januari 2019.   Myndigheters klimatanpassningsarbete struktureras En...