0708-279898 kristina@miljojuristbyran.se

Nya lagar, förordningar och ändringar halvårskiftet 2019

Sammanställning av lagar, förordningar och förändringar på miljöområdet vid halvårskiftet 2019.Vid varje hel- och  halvårsskifte träder det, inom den närmsta tiden,  i kraft lite fler lagar, förordningar och förändringar i befintlig lagstiftning. Här kommer några exempel på förändringar i lagstiftningen som på miljöområdet: Klassificera avfall med hänsyn till farliga egenskaper En ändring i Avfallsförordningen innebär att man först ska ta reda på om avfallet har farliga egenskaper och efter det välja lämplig avfallskod. Ändringen träder i kraft 1 juli 2019 Villkor om säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid ska kunna justeras Förändringar i miljöbalken och i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid innebär att det vid tillstånd till geologisk lagring av koldioxid så kan tillsynsmyndigheten tillfälligt behöva ta över tillståndet, vilket medför kostnader för myndigheten. Tillståndshavaren ska därför ställa en säkerhet som myndigheten kan ta i anspråk för att täcka dessa kostnader. Säkerheten ska ställas av tillståndshavaren och kan till exempel vara en bankgaranti. Villkor om säkerhet ska kunna justeras om det kan antas att den säkerhet som ställts är otillräcklig eller större än nödvändigt. Föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas meddelas av regeringen eller en myndighet utsedd av regeringen. Kravet på ekonomisk säkerhet för att få tillstånd kommer därmed inte längre vara begränsat till att endast omfatta avhjälpande av en miljöskada och andra återställningsåtgärder.  Ändringen träder i kraft 1 augusti 2019 Ansvar för miljöskador gäller också i Sveriges ekonomiska zon Ändringar i Miljöbalken och i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon gör det möjligt att Miljöbalken ska tillämpas även vid miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Den som enligt 10 kap. miljöbalken...

Miljöjuristbyrån fyller 5 år!

Miljöjuristbyrån firar 5-års jubileum!🌟 Så fort tiden går när man har roligt. Tack för alla trevliga samarbeten och härliga möten  – det är så inspirerande! Tack alla följare för att ni uppskattar mina inlägg om vår miljölagstiftning och vackra natur. Det är tillsammans vi åstadkommer goda resultat och förändringar. Önskar er alla en skön...

Kort om strandskydd

Strandskyddets syfte är att: – göra stränderna tillgängliga för allmänheten för bad och friluftsliv. – bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla utan gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Huvudregeln är att strandskydd gäller 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet räknat från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd d.v.s. även undervattensmiljön räknas in. Länsstyrelsen kan utöka området till högst 300 meter (i båda riktningarna) om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Inom ett strandskyddsområde får inte: nya byggnader uppföras byggnader eller byggnaders användning ändras eller anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter Tre generella undantag. Det vill säga förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande...

Våra bin blir glada!

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva Kemikalieinspektionens nöddispens som gav betodlare rätt att använda sockerbetsfrö som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller förbjudna neonikotinoider. Domstolen har i sin bedömning bl.a. tittat på: -storleksordningen av det förväntade genomsnittliga skördebortfallet, -andra rimliga sätt att minska skördebortfallet, – risken för skador på bin och andra pollinerande insekter ~~~ Domstolen har alltså använt sig av den försiktighetsprincip som finns i miljöbalken och kommit fram till att det inte finns förutsättningar för...

Utbildning i strandskydd

Utbildning i strandskydd för alla kommuner i Gävleborgs län. Mycket frågor och intressanta diskussioner på Gävle slott. Exempel på frågor som belystes under dagen var: Hur går dispensprövningar till? Vad är förbjudet och vad är inte förbjudet inom strandskyddat område? Vad är särskilda skäl? Hur behandlas dispenser inom LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) Strandskyddet är ett hett ämne och väcker mycket känslor. Det finns idag flera som vill förändra och lätta upp reglerna framförallt på landsbygden. Under sommaren 2019 tillsätts en utredning om förändringar i strandskyddet allt enligt ”Januariavtalet”. En proposition ska vara klar hösten 2021 och ny lagstiftning ska träda i kraft 1 januari 2022.  Ta gärna kontakt om ni behöver utbildning i strandskydd eller något annat område inom...

Föredrag om vår miljölagstiftning

Alltid lika roligt att få hålla föredrag om vår miljölagstiftning och berätta om vad jag gör som miljöjurist. Besöker bland annat olika Rotaryklubbar och  i dag var det Tomelillas tur. Intresset var stort och det ställdes så mycket frågor-...